Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα.

Προοίμιο

 • Η εταιρεία "ΜΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ", δικαιούχος του δικτυακού τόπου «www.carfinder.gr», παρέχει στους επισκέπτες/μέλη του δικτυακού τόπου carfinder.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικών χώρων μαζικής πρόσβασης, συνιστάμενες κυρίως στην παροχή πληροφοριών για την αγορά αυτοκινήτων. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και οιονδήποτε τυχόν προστεθούν στο μέλλον διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Στις σελίδες του carfinder.gr δύναται να συμπεριληφθούν διαφημίσεις κάθε μορφής. Ο επισκέπτης/μέλος των υπηρεσιών του carfinder.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το carfinder.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των μελών καθώς και οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους επισκέπτες/μέλη του carfinder.gr από τη χρήση αυτού.
 • Ο επισκέπτης/μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του carfinder.gr και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του carfinder.gr.

Αποδοχή όρων

 • O δικτυακός τόπος carfinder.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/μέλος των σελίδων του δικτυακού τόπου αυτού επιτρέπεται να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων/υπηρεσιών του carfinder.gr υπό την προυπόθεση ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους και τους αποδέχεται πλήρως. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
 • Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι παρόντες όροι χρήσης και πρόσβασης στο δικτυακό τόπο του carfinder.gr δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/μελών. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα δημοσιεύεται με μέριμνα του carfinder.gr με όποιο μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των επισκεπτών/μελών του. Οιαδήποτε χρήση του carfinder.gr μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων θεωρείται ότι διέπεται από αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή κάποιους ή όλους τους τροποποιηθέτες όρους του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτού, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες όρους αυτού.
 • Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλους τους επσκέπτες/μέλη των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Εγγραφή μέλους – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 • Ο επισκέπτης που επιθυμεί να αναρτήσει μία αγγελία θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά τουλάχιστον πεδία στη σχετική φόρμα εγγραφής μέλους αναγράφοντας τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα στοιχεία του, και παρέχοντας στοιχεία για το προς πώληση αυτοκίνητο. Ο επισκέπτης/μέλος οφείλει να ενημερώνει το carfinder.gr για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των ως άνω αναφερομένων στοιχείων του.
 • Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό και ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους.Το carfinder.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Χρήση μελών

 • Χρησιμοποιώντας το carfinder.gr ο επισκέπτης/το μέλος συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Κάθε επισκέπτης ή μέλος είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Το μέλος θα είναι υπεύθυνο για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υάρχουν.
 • Γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τους επισκέπτες και τα μέλη του carfinder.gr ότι για όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αυτά αναρτώνται δημόσια είτε μεταφέρονται ιδιωτικά στο δικτυακό τόπο του carfinder.gr, ευθύνονται αποκλειστικά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία το δημοσίευσαν ή ανάρτησαν το σχετικό υλικό. Με άλλα λόγια ο επισκέπτης και τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του carfinder.gr.
 • Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης και μέλος αποδέχονται και συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων όρων ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν το carfinder.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική εμπλοκή μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου του υλικού που ο επισκέπτης ή και το μέλος αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του carfinder.gr.

Δεοντολογία επισκεπτών/μελών

 • Οι επισκέπτες/τα μέλη συμφωνούν και δεσμεύονται με την αποδοχή των παρόντων όρων να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του carfinder.gr για να:
  • αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και συνιστά πράξη παράνομη.
  • αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο, το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να διαθέσουν βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  • αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο οιασδήποτε μορφής που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
  • αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή άλλου περιεχομένου προώθηση προϊόντων, ή να αποστείλουν ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου οιαδήποτε μορφής.
  • παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του carfinder.gr ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
  • παραβιάζουν, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του carfinder.gr.

  Ο επισκέπτης και το μέλος κατανοεί και αποδέχεται περαιτέρω τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης ή/και το μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 • Το carfinder.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την ανάρτηση ή δημοσίευση ή μετακίνηση ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Περαιτέρω, το carfinder.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Αποκλεισμός ευθύνης για τις παρεχόμενες πληροφορίες

 • Οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μια προσφορά και παρέχονται από τους επισκέπτες και τα μέλη αυτου. Το carfinder.gr συλλέγει τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες και τα δημοσιέυει χωρίς ωστόσο να εγγυάται και να αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενό τους και ειδικότερα σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα ή πιστότητα αυτών αυτών.
 • Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες και τα μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και εξακρίβωσης της πιστότητας των εν λόγω πληροφοριών. Οι επισκέπτες και τα μέλη οφείλουν να αξιολογουν τις εν λόγω πληροφορίες και είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης ή/και το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που αναρτάται στο carfinder.gr.

Αποκλεισμός ευθύνης από επικοινωνία με μέλος ή/και διενέργεια συναλλαγής

 • Το carfinder.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με την επικοινωνία του επισκέπτη/μέλους με άλλο μέλος του καθώς και με το πρόσωπο το οποίο έχει αναρτήσει αγγελία στο δικτυακό τόπο, καθώς και για οιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη διενέργεια οιασδήποτε φύσης συνναλλαγών μεταξύ των ως άνω αναφερομένων προσώπων.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 • Όλο το περιεχόμενο του carfinder.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων), βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μουσικής, ήχων, καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Ο επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το carfinder.gr έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτό.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

 • Κάθε επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και συναινεί στη διατήρηση αρχείου από το carfinder.gr και στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει, την εν γένει ενημέρωσή του, . Η δικαιούχος Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και/ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και/ή επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα διαφημιστικά προγράμματά του. Κάθε επισκέπτης/μέλος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή/και τη διόρθωσή τους ή/και την ενημέρωσή τους. Περαιτέρω, το carfinder.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοοιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/μέλους σε υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing.

'Δεσμοί' (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

 • Το carfinder.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/μέλος οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το carfinder.gr δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι όροι χρήσης του carfinder.gr όπως διατυπώθηκαν στο παρόν κείμενο αντικαθιστούν και συμπληρώνουν οποιοδήποτε προηγούμενο όρο. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο carfinder.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Συμπληρωματικές διατάξεις και τροποποιήσεις των όρων αυτών δύναται να δημοσιευτούν σε οποιοδήποτε σημείο του carfinder.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) συμπληρώνοντας το παρόν κείμενο.

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ carfinder.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 • Carfinder.gr στο Facebook
 • Carfinder.gr στο Twitter
 • Carfinder.gr στο Youtube
 • 6465 Αγγελίες
 • 63 Έμποροι
 • 3006 Ιδιώτες